Klubben for amerikanerbiler med indre skønhed

Vedtægter

Vedtægter for JALOPY

§ 1 Foreningen er en motorhistorisk interessegruppe med fokus på brugsbiler af Amerikansk oprindelse.

§ 2 Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

§ 3 Foreningens formål.

o Foreningen ønsker at fremme interessen for dagligt brug af ældre Amerikanske biler.

§ 4 Jalopy kan kun optage medlemmer der tilslutter sig Jalopy’s formålsparagraf.

o Indmeldelse skal bekræftes af bestyrelsen.
o Ved kørsel i Jalopy’s regi, skal de tilsluttede medlemmer udvise størst mulig hensyntagen til den øvrige trafik.
o Arrangører, udstillere, mærkeklubber samt interessegrupper, kan optages i Jalopy, og kan deltage på generalforsamlingen uden stemmeret, men med taleret.
o Udmeldelse skal ske skriftlig til Jalopy.

§ 5 Kontingentet.

o Kontingent vedtages på generalforsamlingen, foreløbigt fastsat til kr. 250 pr. år
o Ved indmeldelse efter den 1. Oktober, betales kun 1/2 års kontingent.
o Kontingentet pr. år for arrangører, udstillere, mærkeklubber og interessegrupper er, som grundbeløb.
o Kontingentet betales forud 1 år ad gangen og opkræves inden generalforsamlingen, og skal være betalt senest den 1. Marts.
o I modsat fald kan Jalopy’s bestyrelse ekskludere medlemmet.

§ 6 Den daglige ledelse af Jalopy forestås af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Adgang til generalforsamlingen forudsætter at kontingent er betalt.
Bestyrelsen består af:
1 formand, der vælges for to år ad gangen i lige år.
1 kasserer, der vælges for to år ad gangen i ulige år.
3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år.
1 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år.
1 revisorer, der vælges for et år.
1 revisor suppleant for et år

De ved den stiftende generalforsamling valgte personer sidder i 2 perioder.

§ 7 Regnskabsåret går fra den 1. Januar til den 31. December.

o Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling.
o Kassereren må ikke uden bestyrelsens samtykke, udbetale mere end 2.000,- kr.

§ 8 Generalforsamlingen er Jalopy’s højeste myndighed.

o Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april.
o Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
o Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 hverdage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent/stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand/kasserer.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter.
8. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant.
9. Planlægning af årets aktiviteter.
10. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette, med angivelse af dagsorden, eller ved flertal i bestyrelsen. Hvis ikke alle de underskrivende medlemmer giver fremmøde, annulleres den ekstraordinære generalforsamling.
§ 9 Opløsning af Jalopy.

o Et flertal på 3/4 af samtlige medlemmer stemmer for, på 2 af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
o Den endeligt opløsende generalforsamling træffer bestemmelse, om anvendelse af Jalopy ´s formue.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2009

 
Dirigent